Schepenbank Bergeijk  1658 - 1668

 

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventaris nr. 31

 

schepenbank 1658-1668 afb 1

 schepenbank 1658-1668 afb 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prothocolle der Dingbanck Bergheyck Westerhoven Rijthoven Borckel ende Schaft, beginnende den xxiiij.en maij 1658 ad xxij.en feb[ruari] 1668 dienende neffens de twe laste prothocollen ende moet hier inne soo inde abriatien ende extentien gevolght ende geobserveert worden alles als in de andere

Wychmans

 

Toelichting:

Inventaris nummer 31 is een van de boekwerken die door het Regionaal Historisch Centrum te Eindhoven uit de roulatie genomen zijn vanwege de slechte staat waarin die zich bevinden en die pas weer na een eventuele restauratie publiek toegankelijk zijn. 

Het boek bevat in totaal 309 genummerde folio’s, ten dele enkelzijdig beschreven, aan elkaar genaaid, soms aan elkaar vastgespeld, en nog enkele losse papieren.

Het zijn hoofdzakelijk aktes van transport: overdracht van onroerend goed, van geld of van obligaties, maar het boek bevat daarnaast ook boedelbeschrijvingen, delingen van erfgoed, verkoopcedules van publieke verkoop en testamenten.

Het boek kent een index van zes pagina’s, op voornaam A t/m W.   

Op folio 211 laat secretaris Wychmans ons weten: 'Protocol beginnende den 29e Januarij 1667, loopende neffens d'andere'. Hierna volgt 1 pagina - doorgehaald - register op voornaam. Een korte - doorgehaalde - index  A t/m W volgt op folio 211vo.

schepenbank 1658-1668 afb. 3a

Opvallend is dat deze bundel nr.31, lopend van 1658 tot 1668, twee andere bundels in de tijd gezien, overlapt: namelijk inv. nr. 30: 1653 – 1664, en inv. nr 32: 1663 – 1676.

Uit het voorwoord van Wychmans (zie foto), is duidelijk dat er gelijktijdig gebruik is gemaakt van verschillende protocolboeken. Hij verontschuldigt zich ervoor dat het niet gelukt is om alles fatsoenlijk op datum te protocolleren, spreekt over kortheidshalve en gemakshalve, en verwijst naar de oorlog met de bisschop van Munster. 

schepenbank 1658-1668 afb. 4a

Doordat het boek naar het einde toe steeds ernstiger door schimmel is aangetast, is het onmogelijk alle aktes te ontcijferen. Van ruim 230 bladen is dat wel gelukt en publiceren wij hier alvast de samenvattingen. Het moet mogelijk zijn daar mettertijd nog een gedeelte aan toe te voegen.


 

Van een beperkt aantal aktes, in het overzicht aangegeven met t of (t) tussen het jaartal en folionummer, zijn achter de samenvattingen gehele of gedeeltelijke transcripties toegevoegd. De samenvattingen van de protocollen en de transcripties vindt u in onderstaand PDF-bestand.

Schepenbank Bergeijk 1658-1668 ]

 

Bij de samenvattingen is gebruik gemaakt van de volgende tekens en afkortingen:

c.u.          cum uxore: met echtgenote

f               folio, blad

lo              lopenzaat

n.w.z.o.    windrichtingen

r.             reengenoot of reengenoten

ro             roede

sp            spijntzaat

v/h           voorheen

vo            verso, achterkant van folio

vv            vervolg (doorlopende tekst)

wed.        weduwe / weduwnaar

x             getrouwd met

xx            hertrouwd met

 

Piet Aarts, oktober 2011